Dobrovolníci v Dobroduši

Je akreditovaný dobrovolnický program, který pomáhá lidem s chronickým duševním onemocněním. Dobroduš sdružuje dobré duše, které pomáhají těm, kteří pomoc potřebují.

Uvažujete o dobrovolnictví?

Můžete nás kontaktovat na telefonu 602 142 055, 222 512 760 nebo e-mailem:dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz

Podívejte se také na náš informační leták.

Kdo je náš dobrovolník?

 • „obyčejný" člověk, který chce dělat neobyčejné věci
 • vykonává činnost ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu
 • člověk starší 20ti let
 • věnuje 6 až 10 hodin měsíčně činnostem, které vyplývají z dobrovolnického programu Dobrovolníci v Dobroduši, a zejména se setkává s člověkem s duševním onemocněním

 • dobrovolník může, ale i nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb, důležitý je pozitivní přístup k lidem a chuť se zapojit
 • dobrovolník musí plnit určité povinnosti, které vycházejí z náplně jeho činnosti: musí projít vstupním vzděláváním, dochází na pravidelné supervize (1x/6 týdnů), posílá zápisy po každé schůzce s klientem, je v aktivním kontaktu s koordinátorem dobrovolníků
 • dobrovolník se setkává s člověkem s chronickým duševním onemocněním pravidelně po dobu minimálně 6 měsíců
 • dobrovolník vidí osobnost člověka, nikoliv nemoc

 Podmínky spolupráce

 • věk nad 20 let
 • trestní bezúhonnost 
 • dobrovolník podepisuje čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a závazek mlčenlivosti
 • absolvuje vstupní rozhovor s koordinátorem a vstupní vzdělávání
 • podepisuje smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti na minimální dobu šesti měsíců
 • dodržuje podmínky spolupráce (pravidelně se schází s uživatelem dle vzájemné dohody, účastní se koordinačních schůzek a supervizí)

Jak se stát dobrovolníkem?

 • zájemce o dobrovolnickou činnost si domluví s koordinátorem projektu termín vstupního rozhovoru
 • zájemce o dobrovolnickou činnost informujeme o programu – o jeho poslání, průběhu spolupráce a o našich podmínkách a pravidlech. 
 • zájemce o dobrovolnictví se písemně zavazuje k tomu, že bude dodržovat mlčenlivost o citlivých a osobních údajích získaných na pracovišti, že je zdravotně způsobilý a trestně bezúhonný, a že souhlasí s uchováváním osobních údajích o jeho osobě v dokumentaci služby Dobroduš
 • vstupní vzdělávání  je pro výkon dobrovolnické činnosti  povinné a je zdarma
 • v rámci vzdělávání získá zájemce o dobrovolnickou činnost potřebné informace z oblasti psychiatrie a sociální práce, definuje si roli dobrovolníka, vyzkouší si, jak reagovat na rizikové či obávané situace, 
 • účast na vzdělávání sebou nenese závazek uzavřít smlouvu mezi zájemcem a pracovníkem  
 • v případě, že se obě strany na další spolupráci domluví, dobrovolník podepisuje Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti (před začátkem spolupráce s klientem).

Činnost dobrovolníků

 • celkový objem času, který dobrovolníci věnují dobrovolnickému programu, by měl být 6-10 hodin měsíčně
 • nejvíce času věnují dobrovolníci setkávání s konkrétním klientem, člověkem s duševním onemocněním, nejlépe v jeho přirozeném prostředí,  do počtu hodin je však zahrnuto i dojíždění za klientem, psaní zápisů, docházení na supervize, docházení na koordinační schůzky, účast na průběžném vzdělávání a jiných aktivitách
 • společné činnosti vycházejí z dohody mezi klientem a dobrovolníkem. Mohou se spolu věnovat kulturním či sportovním aktivitám, procházkám, výletům, povídání, apod. 
 • dobrovolník může doprovodit uživatele na úřady, pomáhat mu s každodenními praktickými věcmi, vyřizovat běžné záležitosti
 • některé dvojice se spolu učí mnoha věcem – např. dobrovolník uživatele doučuje některý cizí jazyk, PC, nebo společně trénují některé dovednosti – cestování MHD, nakupování apod.
 • mohou se s uživatelem zapojovat do skupinových akcí
 • aktivity dvojice se odvíjí od vzájemné dohody mezi uživatelem, dobrovolníkem a koordinátorem (klíčovým pracovníkem uživatele)
 • dobrovolníci se účastní i pravidelných koordinačních schůzek a supervizí
 • obsah a forma spolupráce dobrovolníka s uživatelem jsou zaznamenávány průběžně v individuálních plánech

Výhody dobrovolnické činnosti u nás

 • dobrovolník pracuje v příjemném kolektivu, poznává nové lidi, je součástí našeho týmu
 • získává zkušenosti z oblasti sociální práce a může si trénovat některé dovednosti pro své budoucí povolání
 • absolvuje vstupní vzdělávání
 • v průběhu spolupráce se může účastnit i průběžného vzdělávání (např. exkurze, přednášky, workshopy), a to 3-4 x do roka
 • účastní se pravidelné supervize
 • je u nás pojištěn pro případ škody
 • obdrží osvědčení o spolupráci na projektu

Co dobrovolníci nedělají

Základním parametrem spolupráce dobrovolníka a uživatele služby je vzájemné obohacení z jejich vztahu.Činnosti dělá dvojice dohromady tak, aby oběma spolu bylo dobře. Dobrovolník nedělá nic, co by vnímal ze strany uživatele či poskytovatele (mimo rámec spolupráce) jako úkolování, přetěžování, využívání, nedělá nic, do čeho by byl tlačen, manipulován.

Například u uživatele služby neuklízí, sám nechodí nakupovat, sám nevaří, neslouží pouze jako doprovod někam ( na terapii, k lékaři, apod.), kde musí následně čekat, aj.

Dobrovolník nenabízí a neposkytuje psychoterapii, odborné poradenství, pečovatelskou ani zdravotnickou službu a jinou odbornou činnost.

Veškeré činnosti, které vycházejí ze spolupráce dobrovolníka a uživatele služby jsou vydefinovány v individuálních plánech.

Chci podpořit klienty střediska