Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)

Logo_POMPO

Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní zboží. Spolu s tím pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení svých problémů.

Kromě materiální a potravinové pomoci jsou poskytovány také doprovodné aktivity směřující k sociálnímu začlenění osob, jako je základní sociální poradenství a dále předávání kontaktů na relevantní pomáhající subjekty.

Cílovou skupinou jsou hlavně materiálně deprivované rodiny s dětmi, lidé bez domova, lidé ohroženi ztrátou bydlení, žijící v provizorním bydlení apod.

Diakonie ČCE-SKP v Praze je partnerskou organizací projektu od roku 2016. Během té doby díky projektu podpořila více než 400 osob.

Na tento program je poskytována finanční podpora Evropskou unií. Konkrétně finanční prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Chci podpořit klienty střediska